PneumaBeam
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Angrerett etc.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre-rettloven.

Kjøperen gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids-dag forlenges fristen til rmeste virkedag.

Mangel ved varen

Hvisdetforeliggerenmangelvedvarenmåkjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kper haralltidreklamerttidsnokdersomdetskjerinnen 2mnd.framangelenbleoppdagetellerburdeblitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler avdenermentåvarevesentliglengerenntoår,er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe-summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Rettingelleromlevering

Kjøperenkanvelgemellomåkrevemangelenrettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kanlikevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø-ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting elleromlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs-punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps-forkforsammemangel.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne-bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarertilforholdet mellom tingens verdi i mangel-full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det,kan prisavslaget istedet set-

teslikmangelensbetydningforkjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis-ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek-ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

 

Trykk ENTER for å søke